Vyberte si Vaši výhru!
A: Gril Happy Green

B: Závěsné křeslo Amazonas

C: Piknikový koš Toro

Podmínky soutěže
 • Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Trenkwalder a.s., se sídlem Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ 258 57 011 (dále také „pořadatel“)

 • Název soutěže

Fajront na zahradě

 • Místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen „místo konání soutěže“).

 • Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, svéprávná a s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti FACEBOOK (http://www.facebook.com), má po celou dobu trvání soutěže aktivní svůj účet na sociální síti FACEBOOK a splní stanovené pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. Rovněž tak se soutěže nemohou účastnit zaměstnanci právnických a fyzických spolupracujících s pořadatelem a osoby těmto zaměstnancům blízké. V případě, že se některá z těchto osob soutěže zúčastní a bude vylosována jako výherce výhry, výhra jí nebude přiznána a losování bude opakováno.

 • Trvání soutěže

Soutěž je časově limitována a probíhá ve dnech od 1.8. do 13.8.2017 (včetně). Pořadatel si vyhrazuje právno konečného rozhodnutí souvisejícího s trváním soutěže a může dobu trvání soutěže prodloužit nebo i zkrátit.

 • Cíl soutěže

Soutěž je propagační aktivitou pořadatele, jejímž cílem je podpora a propagace služeb pořadatele. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Z.z. o hazardních hrách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 • Pravidla soutěže

Soutěžící, který souhlasí s podmínkami soutěže, se do soutěže zapojí tak, že napíše do komentáře pod soutěžní příspěvek jeho vysněné povolání. Do komentáře s opovědí je potřebné přidat i označení A, B nebo C a označit výhru, kterou chce soutěžící v případě svého vylosování získat. Každý soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jedním komentářem. V případě vícero komentářů se za soutěžní považuje ten první, resp. nejstarší. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož chování či profil na FACEBOOKU vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání (např. duplicitní účty na FACEBOOK).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož jednání či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohto porušení či podezření, bude takový účet nahlášený jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce nebo zodpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

 • Výhry

Pořadatel odevzdá výherci výhru podle jeho výběru z následujícíh možností:

A: Záhradní párty gril (Happy Green)
B: Závěsné houpací křeslo (Amazonas)
C: Piknikový koš (Toro)

Po skončení soutěže bude vylosován jeden výherce ze všech zapojených soutěžících. Vyplacení výhry v hotovosti není možné. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

 • Losování, informování vyherců a převzetí výhry

Losování soutěže se uskuteční dne 14.8.2017 a bude probíhat pod dohledem dvou  zaměstnanců pořadatele v prostorách sídla pořadatele soutěže. Losování proběhne prostřednictvím náhodného výběru z platných komentářů přes online aplikaci. Kromě výherců budou losování také tři náhradníci a to pro případ, že by výherce nebo některý z náhradníků výhru nepřevzal. Pořadí náhradníků se řídí pořadím jejich vylosování.

Výherce bude o výhře informován prostřednictvím správy sociální sítě FACEBOOK. V případě, že výherce zpětně nekontaktuje pořadatele v průběhu následujících 14 dnů a nesdělí mu doručovací adresou pro zaslání výhry, jeho právo na výhru zaniká a výhra bude odevzdána náhradníkovi dle jejich pořadí.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro získání výhry byly splněny či nikoliv. Cenu nemůže vyhrát soutěžící, který nesplnil, byť jen částečně, podmínky stanovené pro výhru cen.

Výherci bude výhra zaslána poštou na jím uvedenou adresu, a to nejpozději do 7 dní od doručení doručovací adresy. Pořadatel nezodpovídá za ztráty nebo poškození způsobené poštou.

 • Osobní údaje

Účastí v soutěži dává každý soutěžící souhlas ke zpracování jeho osobních údajů, které jsou veřejně přístupné na jeho profilu na sociální síti FACEBOOK, a které nám sám poskytne v případě výhry. Soutěžící dává zároveň souhlas k použití těchto údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele a to do doby odvolání svého souhlasu s použitím osobních údajů.

Soutěžící má prava podle má dle § 16 ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějích předpisů, především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních údajů v průběhu zpracování. Právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování. Právo na základě bezplatné písemné žádosti nesouhlasit s využitím svých osobních údajů na marketingové účely.

 • Závěrečná ustanovení

Ustanovení těchto podmínek soutěže se stávájí platnými a účinnými ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce http://sk.trenkwalder.com. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, na zrušení soutěže, na délku trvání a rovněž i podmínky hry. Mimo jiné  na pravidla losování, datum ukončení losování, počet výherců a druhy výher, které budou předmětem losování. Změnu pravidel a podmínek hry pořadatel zveřejní na internetové stránce http://sk.trenkwalder.com. Pořadatel nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými soutěžícími v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.

Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu hodnoty ve formě finanční či jiné kompenzace. Soutěžící bere na vědomí, že výhry ze soutěže není možné dle platných pravních předpisů vymáhat soudní cestou. Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito podmínkami soutěže.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována či jinak spojena se sociální sítí FACEBOOK. Vaše údaje poskytujete pořadateli soutěže, nikoliv sociální sítí FACEBOOK.