Privacy policy

Zpracování osobních údajů a nakládání s nimi upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a právní předpisy platné a účinné na území České republiky upravující ochranu osobních údajů a nakládání s nimi.

Pro účely ochrany osobních údajů se

 1. Subjektem údajů rozumí každá žijící fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem, tj. každý uživatel, který odeslal svoje osobní údaje prostřednictvím formuláře umístěného na těchto internetových stránkách. Subjektem údajů se rozumí zejména uchazeč o zaměstnání u Správce, popř. u třetí osoby, zaměstnanec Správce, popř. třetí osoby.

 2. Správcem rozumí společnost Trenkwalder a. s., se sídlem Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 25857011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 2329, která sama nebo společně s jiným určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

 3. Zpracovatelem rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který na základě písemné smlouvy
  uzavřené se správcem, zpracovává osobní údaje pro Správce, a to v dohodnutém rozsahu, v souladu s účelem poskytnutí osobních údajů
  a po stanovenou dobu.

 4. Třetí osobou rozumí každý subjekt, který není subjektem údajů, správcem a ani zpracovatelem, jedná se zejména o potenciálního
  zaměstnavatele subjektu údajů.

 5. Osobou pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů se rozumí zaměstnanec Správce, jehož úkolem je dohled nad ochranou osobních údajů zpracovávaných Správcem, a na něhož se subjekty údajů mohou obracet v souvislosti s jejich osobními údaji.

Účelem zpracování osobních údajů subjektů údajů je poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekty údajů, a to zejména za účelem zprostředkování zaměstnání subjektům údajů u jiného zaměstnavatele a/nebo jejich dočasného přidělení k zaměstnavateli, který
nabízí pracovní příležitosti pro subjekty údajů, kteří jsou agenturními zaměstnanci.

Správce bude v mezích vymezeného účelu zpracovávat údaje o totožnosti subjektu údajů (titul, osobní jméno, příjmení), údaj o trvalém
bydlišti a přechodném bydlišti subjektu údajů (adresa, číslo domu, obec, PSČ, stát), údaj o národnosti subjektu údajů, fotografii subjektů údajů, kontaktní údaje subjektu údajů (telefon, e-mail), údaje o dosaženém vzdělání subjektu údajů (stupeň vzdělání, název
vzdělávací instituce, doba studia, rok ukončení studia, dosažený akademický titul), údaje o předchozích zaměstnáních subjektu údajů (druh práce, zaměstnavatel), údaje o kvalifikaci a profesních dovednostech subjektu údajů (odborné zkoušky, certifikáty, řidičské oprávnění), údaje o požadované pracovní pozici subjektu údajů, datum možného nástupu subjektu údajů do práce, údaj o požadované výši mzdy subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Dále Správce osobní údaje subjektů údajů zpracovává za účelem zjištění chování osob navštěvujících webové stránky Správce při procházení těchto webových stránek na počítači nebo mobilním zařízení, ke sledování počtu návštěvníků těchto webových stránek a k měření jejich
funkčnosti, a to za pomoci tzv. cookies souborů a nástroje Google Analytics.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů (uchazečů o zaměstnání) je jednak oprávněný zájem Správce při hledání vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice, jednak nezbytnost zpracování pro provedení opatření přijatých před uzavřením (pracovní) smlouvy, a jednak výslovný souhlas subjektu údajů udělený v rámci registrace na internetových stránkách Správce zaznamenaný elektronickými prostředky, popř. písemný souhlas subjektu údajů, a to pro případné zařazení jednotlivých uchazečů do budoucích výběrových řízení.

Udělí-li subjekt údajů výslovný souhlas se zpřístupněním a poskytnutím osobních údajů z informačního systému správce společnostem ve skupině Trenkwalder a třetím osobám, zejména potenciálním zaměstnavatelům subjektu údajů, včetně subjektů z členských zemí Evropské unie, a to výlučně v souladu s účelem poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekty údajů, je Správce oprávněn jim osobní údaje předat. Osobní údaje Správce zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem tato práva garantovaná GDPR:

Právo být informován o zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo od Správce získat informace, resp. potvrzení, o tom, zda Správce zpracovává či nezpracovává jeho osobní údaje
a pokud zpracovává, má subjekt údajů právo získat tyto osobní údaje vč. informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemcích osobních údajů, době zpracování apod.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo od Správce získat informace, resp. potvrzení, o tom, zda Správce zpracovává či nezpracovává jeho osobní údaje
a pokud zpracovává, má subjekt údajů právo získat tyto osobní údaje vč. informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemcích osobních údajů, době zpracování apod.

Právo na opravu

Má-li subjekt údajů za to, že Správce o něm zpracovává nepřesné osobní údaje, je oprávněn se obrátit se svou žádostí o opravu těchto osobních údajů na Osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo písemně upozornit a požádat Správce prostřednictvím Osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů,
aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje Subjektu údajů, je-li dán některý z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,

 • subjekt údajů odvolal souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování jeho osobních údajů,

 • subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů,

 • osobní údaje subjektu údajů byly zpracovány protiprávně,

 • byla splněna právní povinnost, pro kterou Správce zpracovával osobní údaje subjektu údajů.

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR, a to zejména v případě, že Správce zpracovává nepřesné osobní údaje, zpracování osobních údajů je protiprávní nebo subjekt vznesl námitky proti zpracování a dosud o nich nebylo rozhodnuto, může se subjekt údajů obrátit na Osobu
pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů s požadavkem, aby Správce omezil zpracování.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů je za podmínek čl. 21 GDPR oprávněn kdykoli u Osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce jeho osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
Domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje Správce zpracovává v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, může se na Správce obrátit se stížností, kterou Správce bezodkladně vyřídí. V opačném případě se Subjekt údajů může se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Veškerá výše uvedená práva Subjektu údajů může Subjekt údajů uplatnit u Správce prostřednictvím písemného podání podaného Osobě
pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů.

Subjekt údajů je povinen Správci nahlásit veškeré změny osobních údajů, a to neprodleně, max. do 14 dnů ode dne, kdy nastaly. Správce
zavedením této povinnosti sleduje dodržení požadavku přesnosti zpracovávaných osobních údajů.

Správce nezpracovává osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou osobní údaje, které vypovídají o rasovém či
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či
o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Správce však nezpracovává ani takové osobní údaje.

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů je možno využít pro účely identifikace fyzické osoby všeobecně použitelný identifikátor, tj. rodné číslo, ale pouze a jen tehdy, je-li jeho použití nezbytné pro dosažení účelu zpracování osobních údajů subjektu údajů. Zpracovávat jiný identifikátor, který v sobě obsahuje charakteristiky subjektu údajů, nebo zveřejňovat všeobecně použitelný identifikátor se zakazuje.

Správce zachovává mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává, přičemž povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje Správce:

Trenkwalder a. s., se sídlem Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 25857011, zaps. v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 2329

Osoba pověřená Správcem nad ochranou osobních údajů, na kterou se Subjekty údajů mohou obracet v souvislosti s jejich osobními údaji:

Jméno a příjmení: Veronika Prokešová

Email: cz.gdpr@trenkwalder.com

Telefon: +420 553 105 115

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, služby poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání
webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy a adresy URL webových stránek s názvem) jsou přenášeny a ukládány na server Google v USA. Nebudeme uchovávat žádné z vašich údajů shromážděných
v souvislosti se službou Google Analytics.


Tato webová stránka využívá možnost anonymizace IP poskytované službou Google Analytics. Vaše IP adresa bude proto zkrácena /
anonymizovaných společností Google ihned, jak společnost Google obdrží vaši IP adresu. Společnost Google použije tyto informace v našem jménu na vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavení přehledů o aktivitě webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. Adresa IP poskytnuta službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.


Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování a používání údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.


Používání služby Google Analytics můžete také odmítnout kliknutím na následující link. Na počítači se tak nastaví soubor cookie na zrušení, který zabrání budoucímu shromaždování vašich údajů při návštěvě této webové stránky: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Další informace týkající se podmínek použití spolu s prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na stránce https://policies.google.com/ .

Cookies

Tato webová stránka používá tzv. Cookies. Cookie je malý soubor, který může být nainstalován v počítači při návštěvě webových stránek.
Soubory cookie se obecně používají k tomu, aby návštěvníkům stránek poskytovaly další funkce v rámci lokality. Mohou být například
vytvořeny tak, aby sledovali vaši návštěvu a podporovaly vaši navigaci na webových stránkách, zapamatovali si vaše preference,
a obnovili jejich, když webovou stránku navštívíte znovu.


Soubory cookie nemohou přistupovat, číst ani měnit žádné jiné údaje v počítači. Většina souborů cookie, které se používají na této webové stránce, jsou takzvané cookies pro relace. Po opuštění webové stránky se automaticky vymažou. Na druhé straně trvalé soubory cookie zůstanou v počítači, dokud je v prohlížeči neodstraníte. Používáme trvalé soubory cookie, které vás při příští návštěvě těchto webových
stránek rozezná.


Chcete-li regulovat soubory cookie nainstalované v počítači, můžete si upravit nastavení prohlížeče tak, aby vás upozornil, když web chce nainstalovat soubor cookie, nebo můžete soubory cookie zablokovat úplně. Můžete také odstranit soubory cookie, které již byly
nainstalovány v počítači. Více informací o tom, jak dělat tyto věci, najdete ve funkci „Nápověda“ ve vašem prohlížeči.


Upozorňujeme však, že zablokování souborů cookie může zabránit tomu, abyste naplno využívali naše webové stránky.