Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoOOÚ)“, který upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států a to k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí.

Pro účely ochrany osobních údajů se

  1. subjektem údajů rozumí každá fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tj. každý uživatel, který odeslal svoje osobní údaje a životopis prostřednictvím formuláře umístěného na těchto internetových stránkách;
  2. správcem rozumí společnost Trenkwalder a. s., se sídlem Heřmanická 1648/5, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 25857011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B., vložka 2329, která stanovila účel zpracování osobních údajů, stanovila prostředky a způsob zpracování osobních údajů;
  3. zpracovatelem rozumí každý subjekt, který na základě písemné smlouvy uzavřené se správcem zpracovává jeho jménem osobní údaje subjektů údajů a to v dohodnutém rozsahu, v souladu s účelem poskytnutí osobních údajů a po stanovenou dobu.
  4. třetí osobou rozumí každý subjekt, který není subjektem údaj, správcem a ani zpracovatelem, jedná se zejména o potenciálního zaměstnavatele subjektu údajů.

Účelem zpracování osobních údajů subjektů údajů je poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekty údajů a to zejména nikoli však pouze realizací dočasného přidělení třetí osobě.

Zpracovatel bude v mezích vymezeného účelu zpracovávat údaje o totožnosti subjektu údajů (titul, osobní jméno, příjmení), údaj o trvalém bydlišti a přechodném bydlišti subjektu údajů (adresa, číslo domu, obec, PSČ, stát), údaj o národnosti subjektu údajů, fotografii subjektů údajů, kontaktní údaje subjektu údajů (telefon, e-mail), údaje o dosaženém vzdělání subjektu údajů (stupeň vzdělání, název vzdělávací instituce, doba studia, rok ukončení studia, dosažený akademický titul), údaje o předchozích zaměstnáních subjektu údajů (druh práce, zaměstnavatel), údaje o kvalifikaci a profesních dovednostech subjektu údajů (odborné zkoušky, certifikáty, řidičské oprávnění), údaje o požadované pracovní pozici subjektu údajů, datum možného nástupu subjektu údajů do práce, údaj o požadované výši mzdy subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů jedobrovolné.

Subjekt údajů dává výslovný souhlas se zpřístupněním a poskytnutím osobních údajů z informačního systému správce a to společnostem ve skupině Trenkwalder a třetím osobám, zejména potenciálním zaměstnavatelům subjektu údajů, včetně subjektů z členským zemí Evropské unie a to výlučně v souladu s účelem poskytování personálního a kariérního poradenství pro subjekty údajů. Subjekt údajů souhlasí s předání osobních údajů do jiných států a to do členských zemí Evropské unie.

Subjekt údajů má dle § 16 ZoOOÚ právo žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů a to o:

  1. účelu zpracování osobních údajů,
  2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.

Subjekt údajů, který zjistí a nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může dle § 21 ZoOOÚ:

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Zpracovávat osobní údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů či biometrický údaj subjektu údajů, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, se zakazuje.

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů je možno využít pro účely fyzické osoby všeobecně použitelný identifikátor, tj. rodné číslo, ale pouze tehdy, je-li jeho použití nezbytné pro dosažení účelu zpracování osobních údajů subjektu údajů. Zpracování jiného identifikátoru, který v sobě obsahuje charakteristiky subjektu údajů a nebo zveřejňovat všeobecně použitelný identifikátor se zakazuje.

Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích subjektu údajů, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracovávání osobních údajů.

Do informačního systému správce je subjekt údajů povinen uvést pouze pravdivé údaje. Za nesprávnost poskytnutých údajů zodpovídá subjekt údajů. osobní údaj se považuje za správný, pokud není prokázán opak.

Subjekt údajů má právo požadovat po správci likvidaci svých osobních údajů. Správce pak zajistí likvidaci osobních údajů také u ostatních správců a zpracovatelů. Správce provede likvidaci osobních údajů subjektu údajů v případě, že pomine účel jejich zpracování a nebo pokud osobní údaje budou nesprávné či neaktuální.